HET GEBRUIK VAN BLUELABEL

Performance Indicatoren voor klimaatadaptatie

“Toenemende schade en overlast door extremer weer”, is volgens het Global Risk Report 2019 het grootste risico van onze aarde. Klimaatverandering heeft invloed op onze leefomgeving. Straten staan vaker blank, tegelijkertijd hebben we te maken met toenemende droogte en hogere temperaturen. Dit heeft zijn weerslag op mensen, ecologie en gebouwen. De overheid streeft daarom naar een klimaatbestendige inrichting van ons land. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn. Als een eerste stap dienen alle overheden uiterlijk in 2019 een stresstest te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Maar wat betekent klimaatbestendig en hoe maken we dit concreet? Op deze vragen geeft BlueLabel antwoord.

Klimaatlabels maken klimaatbeleid concreet

Om klimaatbestendigheid concreet en meetbaar te maken zijn de klimaatlabels ontwikkeld. Het klimaatlabel geeft voor elk gebouw in Nederland aan hoe het scoort op de klimaatthema’s. Als bekent is hoe elk gebouw nu scoort, kan ook een concrete beleidsambitie worden geformuleerd voor de toekomst. De score wordt in de tijd bijgehouden zodat de ontwikkeling wordt gevolgd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de stresstestkaarten en de meest actuele gebouwen informatie. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is wordt dit meteen verwerkt. Daarnaast kan bij de afweging van voorgenomen maatregelen, de klimaatlabels als afwegingskader worden ingezet doordat scenario’s direct worden gevisualiseerd.

Communicatie

Een groot deel van de stad is niet in eigendom van de gemeente, maar in het bezit van particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Dat betekent dat niet alleen de overheid, maar ook andere stakeholders een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendige stad. Om samen te werken, moeten we wel allemaal dezelfde taal spreken. De kaarten uit de stresstesten zijn goede onderleggers maar blijken zich te beperken tot de experts – er is een interpretatie nodig om daadwerkelijk duiding te geven.  De klimaatlabels zijn feitelijk deze gemeenschappelijk taal en functioneren als communicatietool tussen stakeholders en bestuurder. Een burger heeft direct een overzicht hoe klimaatbestendigheid zijn huis of bedrijfspand is en waar dit op gebaseerd is. De bestuurder heeft inzichtelijk hoe zijn stad er nu en in de toekomst voor staat. De beleidsmaker kan vanuit de stad inzoomen naar buurt of straatniveau tot op individueel adresniveau. Daarmee levert het een tool voor het aangaan van risicodialogen. De deskundige berekent de klimaatlabels met state-of-the-art data en modellen alsmede lokale kennis van het systeem.

Digitale service

De klimaatlabels zijn beschikbaar als digitale service en kan via diverse kanalen worden ontsloten. We onderscheiden daarbij een burgerportaal voor bewoners en een beleidsmonitor voor de gemeente. De beleidsmonitor geeft de ambitie weer en brengt de voortgang in de tijd inzichtelijk. De beleidsmonitor geeft in één oogopslag weer wat de score is op verschillende klimaatthema’s, maar kan ook worden gebruikt voor meer diepgaande beleidsanalyses. Denk daarbij aan de effecten van maatregelen en klimaatscenario analyses. Om burgers te informeren en handelingsperspectief te geven is een burgerportaal ontwikkeld. Na het invoeren van het adres verschijnt op het portaal alle relevante informatie op begrijpelijke wijze.

Wat biedt het?

Voor het afleiden en bijhouden van de klimaatlabels is state-of-the-art tooling ontwikkeld. De klimaatlabels zijn afgeleid van stresstesten en andere big data. Als een overheid betere data beschikbaar stelt van een gebied, dan wordt deze data gebruikt voor het afleiden van de labels. Momenteel worden labels bepaald voor de volgende klimaatthema’s:

– Regenwateropvang

– Wateroverlast door hevige neerslag

– Overstroming als gevolg van dijkdoorbraken

– Hittestress

– Droogte

– Bodemdaling